Kea Exhibit - Tracy Aviary

Kea Exhibit - Tracy Aviary
Salt Lake City, UT (2018)